TARIKH

:     07 OGOS 2021 (SABTU)

KATEGORI

:     BELIA

BIL PESERTA

:     1 ORANG

LOKASI

:     PUSAT INTERNET KOMUNITI PEDAS

 

 

 

 

TARIKH

:     07 MEI 2021 (JUMAAT)

KATEGORI

:     PELAJAR

BIL PESERTA

:     2 ORANG

LOKASI

:     PUSAT INTERNET KOMUNITI PEDAS

 

 

 

TARIKH

:

25 APRIL 2021 (AHAD)

KATEGORI

:

PELAJAR SEKOLAH

BIL. PESERTA

:

9 ORANG

LOKASI

:

PUSAT INTERNET KOMUNITI PEDAS

 

 

 

 

TARIKH

:     03 MEI 2021 (ISNIN)

KATEGORI

:     PELAJAR

BIL PESERTA

:     1 ORANG

LOKASI

:     PUSAT INTERNET KOMUNITI PEDAS

 

 

 

 

TARIKH

:     10 APRIL 2021 (SABTU)

KATEGORI

:     TERBUKA

BIL PESERTA

:     25 ORANG

LOKASI

:   TAMAN PEDAS INDAH